Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin Mục đích và phạm vi thu thập: Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.hoaphat.org.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,..Đây là các thông tin www.hoaphat.org.vn  cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và www.hoaphat.org.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng…[Read More]